RazvodBraka Zena

Razlozi kada žena može zatražiti poništenje braka (Odsustvo muža, rijetki odnosi…)

Ako žena tvrdi da njen muž ne može polno općiti sa njom (da je ‘innin), njemu se daje prilika u vremenu od godinu dana ili deset mjeseci, pa ako joj priđe u tom periodu makar jednom smatra se da nije ‘innin, a ako joj ne priđe onda ona ima pravo da traži poništenje braka. Ovo je potvrđeno od Omera, Osmana, Ibn Mes’uda i El-Mugire, radijallahu ‘anhum. Neki savremeni učenjaci smatraju da je ovo što je prenešeno od ashaba, bila njihova sudska presuda, a ne šerijatski stav, te da se utvrđivanje da li je muž ‘innin ili ne, prepušta ljekarima, kao i to da oni odrede da li je moguće liječenje.

Zbog važnosti braka i njegovog značaja za muslimana i muslimansku zajednicu, te obaveze čuvanja tog ‘čvrstog ugovora’, kako ga naziva Allah, subhanehu ve te’ala, spomenućemo u ovom tekstu opravdane situacije i razloge kada žena, zbog poteškoća na koje nailazi u braku, traži poništenje braka (fesh). Bitno je odmah napomenuti da se poništenje braka razlikuje od talaka, jer poništenje braka se radi uglavnom na zahtjev žene (osim kada žena ima mahanu pa u tom slučaju ima i muž pravo na to) a izvršava ga treća strana: kadija, ili u našem slučaju neka islamska ustanova, učenjak, da’ija i njima slični, za razliku od talaka (puštanja žene) kojeg daje muž bez uplitanja i posredovanja treće strane. Osnova u šerijatskom zakonu je da je muškarac taj koji ima pravo da dâ talak (razvod braka). Međutim, to nije prepušteno njegovoj volji i slobodnom nahođenju nego se kreće unutar pet islamskih fikhskih propisa.

Pa je tako davanje talaka nekad MUBAH (dozvoljeno) zbog potrebe, kao što je u slučaju da žena ima loš ahlak;

ili je MEKRUH (pokuđeno) kao na primjer kada nema razloga za davanje talaka;

nekad je MUSTEHAB (pohvaljeno) ako žena izgubi čednost ili ostavlja namaz;

VADŽIB je u slučaju ILA’A ( kada se čovjek zakune da neće prilaziti ženi više od četiri mjeseca, pa prođe to vrijeme, a neće da joj priđe); a HARAM je (zabranjeno) ako je žena u hajzu ili u čistoći u kojoj je imao odnos sa njom. Isto tako žena ima pravo da traži od muža da joj da talak (da je pusti), a što se u šerijatu zove EL-HUL’U, i to u slučaju kada žena zamrzi svoga muža zbog jedne od tri stvari: zbog njegovog fizičkog izgleda, lošeg ahlaka, ili nepridržavanja vjerskih propisa. A ako muž odbije da joj dâ talak onda kadija ima pravo da na zahtjev žene poništi taj brak.

Razlozi zbog kojih žena može da traži poništenje braka se uglavnom mogu svesti na otklanjanje štete ili zuluma koje žena trpi u tom braku, ili zbog njene lične koristi koju želi da ostvari. Islamski pravnici govoreći o ovoj temi, iako su se međusobno razišli oko same opravdanosti tih povoda, spominju sljedeće situacije i slučajeve u kojima žena može tražiti poništenje braka, a to su:

● traženje poništenja braka zbog mahane,
● zbog nemogućnosti muža da je izdržava,
● zbog odbijanja muža da izdržava ženu,
● zbog nemogućnosti muža da isplati mehr,
● zbog odbijanja ili izbjegavanja muža da ima odnos sa ženom ili dolaska u životne okolnosti zbog kojih muž ne može da ima odnos sa ženom,
● zbog odsustva muža,
● zbog neispunjenja nekog šarta na koji se muž obavezao prilikom sklapanja braka.

Traženje poništenja braka zbog mahane

Desi se da čovjek bude iskušan nekom mahanom koja bude razlog nemogućnosti skladnog života između njega i supruge, pa da li u tom slučaju ona ima pravo da traži poništenje braka? Ujedno ćemo u ovoj mes’eli dodati da i muž ima pravo tražiti poništenje braka ako žena ima mahanu. A to znači da ako oženi ženu pod mahanom za koju nije znao te zatraži poništenje braka nije dužan da joj da mehr ako nije polno općio sa njom, a ako jest dužan joj je dati mehr. A ako bi joj dao talak u takvoj situaciji, a nije joj prišao, dužan je da joj isplati pola dogovorenog mehra po kur’anskom ajetu: A ako ih pustite prije nego što ste u odnos sa njima stupili

EL.ASR.COM